U bent hier: Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De auteurs zijn zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de website ‘Leef met netelroos’, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kunnen de auteurs jegens wie dan ook, daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.